Všeobecné podmienky inzercie na serveri Autobazar.EU

Zrušenie registrácie:

Zakázané je:

Pravidlá inzerovania pre súkromných inzerentov:

 1. Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Súkromný inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli www.Autobazar.EU, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára určeného pre súkromných inzerentov.Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
 3. Jednorázová súkromná inzercia s fotografiami je spoplatnená sumou 3 € s DPH za 1 inzerát inzerujúci jeden predmet(platba SMS) alebo 2,50 € s DPH za 1 inzerát inzerujúci jeden predmet(platba z kreditu) na dobu 2 mesiacov. Inzerát je ZDARMA zverejnený bez fotografií. Platí iba pre kategórie: osobné, užitkové, terénne, nákladné vozidlá, ťahače, autobusy, motocykle, vodné/snežné skútre, štvorkolky, poľnohospodárske vozidlá/stroje, stavebné stroje, hydraulické ruky/autožeriavy, vysokozdvižné vozíky, špeciály/nosiče kontajnerov, návesy/prívesy/nadstavby. Ostatné kategorie pre súkr. inzerciu sú zdarma v maximálnom počte 20 inzerátov ročne. Inzeráty v ostatných kategóriách sú zverejňované naďalej ZDARMA aj s fotografiami. Inzerovanie iného vozidla výmenou fotiek a textu na starom inzeráte je zakázané. Je nutné vložiť nový inzerát.
 4. V prípade zadania plateného inzerátu do nesprávnej kategórie nebudeme vracať strhnutý poplatok za SMS ak tento inzerát bude musieť byť preradený do neplatenej kategórie. (napr. kúpim, ND ..)
 5. Rovnako ak budeme nútení vymazať platený inzerát z dôvodu porušenia alebo nesplnenia našich pravidiel, poplatok za SMS nebude vrátený, preto prosím klaďte dôraz pri zadávaní inzerátu aby bol v súlade s našimi pravidlami.
 6. Súkromný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a autobazárov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou (leasing, prihlásenie vozidla, poistenie vozidla zákonne aj havaríjne, STK a emisná kontrola)
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov
 7. Súkromný inzerent registráciou v systéme Autobazar.EU dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) pri svojich ponukách. Súkromný inzerent registráciou v systéme Autobazar.EU dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov, ktoré uvedie pri registrácii v záujme toho, aby boli uvedené spoločne s ponukou súkromného inzerenta. Súkromný inzerent zároveň uvedenou registráciou výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ v rámci vytvárania systému pravidiel zabezpečujúcich komfort súkromných inzerentov môže poskytnúť údaj o telefonickom kontakte na osobu súkromného inzerenta za odplatu podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že pravidlá zabezpečujúce komfort súkromných inzerentov smerujú k tomu, aby súkromný inzerent nebol obťažovaný zo strany tretích osôb, ktoré nemajú skutočný záujem o predmet inzerátu súkromného inzerenta. V záujme zachovania možnosti kontaktu súkromného inzerenta bez povinnosti uhrádzať odplatu, prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v rámci informácií obsiahnutých k inzerátu súkromného inzerenta e-mailový kontakt na osobu súkromného inzerenta s čím zároveň súkromný inzerent registráciou vyslovuje súhlas.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
  • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
  • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 9. V prípade, že súkromnú inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu inzercie a bude teamom Autobazar.EU kontaktovaná. Bude jej zaslaný cenník inzercie pre predajcov e-mailom.
 10. Autobazar.EU si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.
 11. Súkromný inzerent má právo predplatiť si počet kreditov, ktoré má právo využiť na umiestnenie súkromných inzerátov do prostredia portálu AUTOBAZAR.EU v súlade s pravidlami podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ portálu AUTOBAZAR.EU si vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnom počte kreditov, ktoré má právo súkromný inzerent nakúpiť. Súkromný inzerent má právo použiť kúpené kredity iba počas trvania kalendárneho roka, v ktorom došlo ku kúpeniu kreditov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že nespotrebované kredity sa neprenášajú do kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ich súkromný inzerent kúpil. V prípade, že súkromný inzerent nevyužije kúpené kredity v súvislosti s uverejnením svojej súkromnej inzercie do uplynutia dňa 31.12. bežného kalendárneho roka, právo súkromného inzerenta využiť kúpené kredity uplynutím dňa 31.12. bežného kalendárneho roka zaniká. Súkromný inzerent berie na vedomie a súhlasí s tým, že určenie množstva kúpených kreditov do ich výšky určenej prevádzkovateľom portálu AUTOBAZAR.EU je vecou rozhodnutia súkromného inzerenta s tým, že prípadné nespotrebované kredity prevádzkovateľ portálu AUTOBAZAR.EU súkromnému inzerentovi neprepláca.

Pravidlá inzerovania pre predajcov:

 1. Predajca je fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 2. Predajca sa musí pre využívanie služieb zaregistrovať na portáli www.Autobazar.EU. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára pre firmy. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
  Každý nový zaregistrovaný predajca je kontaktovaný teamom Autobazar.EU a je mu zaslaný cenník inzercie, ktorý je pre neho platný po využití mesačnej skúšobnej doby (neplatí to v prípade, že doteraz využíval služby súkromnej inzercie).
 3. Predajca plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Predajca je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a predajcov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy
  • je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.
  • Predajca registráciou na portáli Autobazar.EU dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich ponukách.
  • Predajca dáva registráciou súhlas k tomu, že služby Autobazar.EU môžu zahŕňať prepojenie inzercie na iné weby spolupracujúce s Autobazar.EU.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným systémom ako je štandardne na Autobazar.EU a je v plnej zodpovednosti inzerenta.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré:
   • porušujú vyššie uvedené pravidlá,
   • boli zaradené do nesprávnej kategórie.
 4. Autobazar.EU si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.
 5. Predajca má právo predplatiť si počet kreditov, ktoré má právo využiť na umiestnenie inzerátov do prostredia portálu AUTOBAZAR.EU v súlade s pravidlami podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ portálu AUTOBAZAR.EU si vyhradzuje právo rozhodnúť o maximálnom počte kreditov, ktoré má právo predajca nakúpiť. Predajca má právo použiť kúpené kredity iba počas trvania kalendárneho roka, v ktorom došlo ku kúpeniu kreditov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že nespotrebované kredity sa neprenášajú do kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ich predajca kúpil. V prípade, že predajca nevyužije kúpené kredity v súvislosti s uverejnením svojej inzercie do uplynutia dňa 31.12. bežného kalendárneho roka, právo predajcu využiť kúpené kredity uplynutím dňa 31.12. bežného kalendárneho roka zaniká. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že určenie množstva kúpených kreditov do ich výšky určenej prevádzkovateľom portálu AUTOBAZAR.EU je vecou rozhodnutia predajcu s tým, že prípadné nespotrebované kredity prevádzkovateľ portálu AUTOBAZAR.EU predajcovi neprepláca

Ochrana osobných údajov a súkromia:

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@autobazar.eu (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.
 3. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako je 16 rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené príjemcom - tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 5. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.